CÁC TIÊU CHUẨN, CHỨNG CHỈ CHO SẢN PHẨM ĐIỆN MẶT TRỜI

TIÊU CHUẨN CHO TẤM PIN MẶT TRỜI

 • IEC EN 61215: “Crystalline silicon terrestrial photovoltaic (PV) modules – Design Qualification and type approval”/ IEC EN 61215: “Module quang điện (PV) tinh thể silic trên mặt đất – Tính chất thiết kế và loại phê duyệt”
 • IEC EN 61730 – 1 and 2: “Photovoltaic (PV) module safety qualification”/ IEC EN 61730 – 1 và 2: “Chứng chỉ an toàn cho module quang điện (PV)”
 • UL 1703: “Standard for flat-plate photovoltaic modules and panels”/ UL 1703: “Tiêu chuẩn cho module và panel quang điện tấm phẳng”
 • IEC 61701:2011: “Salt mist corrosion testing of photovoltaic (PV) modules”/ IEC 61701:2011: “Kiểm tra ăn mòn sương muối cho module quang điện (PV)”
 • ULC/ORD – C1703:2018: “Standard for safety for flat-plate photovoltaic modules and panels”/ ULC/ORD – C1703:2018: “Tiêu chuẩn an toàn cho mô-đun và panel quang điện tấm phẳng”
 • IEC 62716:2013: “Photovoltaic (PV) modules: Ammonia corrosion testing”/ IEC 62716:2013: “Mô-đun (PV) quang điện: kiểm tra ăn mòn A-mô-ni-ắc”
 • Class A Spread of flame and Class C Burning brand according to UL 790 and fire performance type 1 according to UL 1703/ Loại A về sự lan của ngọn lửa và loại C về nhãn cháy theo tiêu chuẩn UL 790 và hiệu suất phòng cháy loại 1 theo tiêu chuẩn UL 1703.
 • CE Marking for Europe market. / Nhãn CE cho thị trường Châu Âu..
 • IEC 61829:2015: Photovoltaic (PV) array – On-site measurement of current-voltage characteristics/ IEC 61829:2015: Dãy (PV) Quang điện – Kiểm tra đo đạc tại chỗ đặc tuyến dòng điện – điện áp
 • ISO 60904: Standards for photovoltaic devides/ Tiêu chuẩn cho các thiết bị quang điện

       Các bộ tiêu chuẩn IEC 61215, IEC 61730UL 1703 là các bộ tiêu chuẩn cơ bản dành cho sản phẩm tấm pin năng lượng mặt trời. Hầu hết các nhà sản xuất đều phải đăng ký sản phẩm pin mặt trời của mình với chứng chỉ này bởi các cơ quan uy tín để phục vụ mục đích bán hàng và nhập khẩu vào các thị trường khác nhau. Xem thêm các cơ quan chứng nhận uy tín tại đây.

      Tùy vào vùng quốc gia, lãnh thổ có điều kiện ẩm ướt, biển đảo thì sản phẩm tấm pin mặt trời cần phải có thêm chứng chỉ IEC 61701IEC 62716.

      Sản phẩm pin mặt trời mà Genergy sử dụng đều đạt các chứng chỉ quốc tế uy tín nêu trên. Xem thêm mô tả sản phẩm tại đây.

TIÊU CHUẨN VỀ HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI

Các tiêu chuẩn, chứng chỉ chứng nhận cho hệ thống điện năng lượng mặt trời được đưa ra như sau:

 • TCVN 7447-1 (IEC 60364-1) Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 1: Nguyên tắc cơ bản, đánh giá các đặc tính chung, định nghĩa
 • TCVN 7447-4 (IEC 60364-4) Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 4: Bảo vệ an toàn
 • TCVN 7447-5 (IEC 60364-5): Electrical installation of buildings– Part 5: selection and erection of electrical equipment/ TCVN 7447-5 (IEC 60364-5): Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 5: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện.
 • TCVN 7447-5-52:2010 (IEC 60364-5-52) : Electrical installation of buildings – Part 5-52: selection and erection of electrical equipment – Wiring systems/ TCVN 7447-5-52:2010 (IEC 60364-5-52) : Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – hệ thống đi dây.
 • TCVN 7447-6 (IEC 60364-6) Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 6: Kiểm tra xác nhận.
 • TCVN 7447-7-712:2015 (IEC 60364-7-712:2002): Electrical installation of buildings –  Part 7-712: Requirements for special installations or locations – Solar photovoltaic (PV) power supply systems/ TCVN 7447-7-712:2015 (IEC 60364-7-712:2002): Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 7-712: Yêu cầu đối với hệ thống lắp đặt đặc biệt hoặc khu vực đặc biệt – Hệ thống nguồn quang điện sử dụng năng lượng mặt trời (PV)
 • TCVN 11855-1:2017 (IEC 62446-1:2016): Photovoltaic (PV) Systems – Requirements for testing, documentation and maintenance – Part 1: Grid connected systems  – Documentation, commissioning tests and inspection / TCVN 11855-1:2017 (IEC 62446-1:2016): Hệ thống quang điện (PV) – Yêu cầu thử nghiệm, tài liệu và bảo trì – Phần 1: Hệ thống nối lưới – Tài liệu thử nghiệm, nghiệm thu và kiểm tra.
 • IEC TS 62548:2013: Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements/ IEC TS 62548:2013: Dàn quang điện (PV) – Yêu cầu thiết kế.
 • IEC 61557: Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1000 V a.c. and 1500 V d.c. – Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures/ IEC 61557: An toàn điện trong hệ thống phân phối điện hạ áp đến 1000 V xoay chiều và 1500 V một chiều – Thiết bị để thử nghiệm, đo lường và theo dõi các biện pháp bảo vệ.
 • TCVN 9888:2013 (IEC 62305:2010): Protection against lightning/ TCVN 9888:2013 (IEC 62305:2010): Bảo vệ chống sét.
 • TCXDVN 319: Installation of equipment grounding system for industrial works – General requirements/ TCXDVN 319: Lắp đặt thiết bị nối đất cho công nghiệp – Yêu cầu chung
 • TCXDVN 394: Design and installation of electrical equipment in construction works – Electric safety/ TCXDVN 394: Thiết kế và lắp đặt thiết bị điện công trường – An toàn điện
 • TCXDVN 263: Installation of cables and wires for industrial works/ TCXDVN 263: Lắp đặt cáp và dây điện công nghiệp
 • IEC 60269-1:  Low voltage fuses-Part 1: General requirements.
 • IEC 60947-2: Low-voltage switchgear and controlgear – Part 2: Circuit Breaker

Các hệ thống điện mặt trời của Genergy được thiết kế dựa theo các tiêu chuẩn nêu trên.

TIÊU CHUẨN VỀ HỆ THỐNG

 • ISO 9001:2015: Quality management system for manufacture and sales of photovoltaic modulesISO 9001:2015: Hệ thống quản lý chất lượng cho sản xuất và kinh doanh các mô-đun quang điện.
 • ISO 14001:2015: Environment Management System: Manufacture and assembly of Monocrystalline and Polycrystalline Solar Module/  ISO 14001:2015: Hệ thống quản ý môi trường: Sản xuất và lắp ráp mô-đun mặt trời đơn tinh thể và đa tinh thể.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *